"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Landbouw in het coalitieakkoord

Op 15 december 2021 hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie het coalitieakkoord met daarin de plannen voor de komende kabinetsperiode gepresenteerd. De belangrijkste plannen voor de landbouw zijn:

 • Natuur en landbouw in balans brengen door de transitie naar kringlooplandbouw voort te zetten: inzet van reststromen in veevoer, vervanging van kunstmest door organische mest en een grondgebonden melkveehouderij.
 • Stimulering nieuwe verdienmodellen zoals ‘bio-based’ bouwmaterialen, betaling voor vastlegging koolstof en stikstofbinding. Vergroting mogelijkheden van (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer.
 • Herinrichting van het landelijk gebied met een transitiefonds, waarin tot 2035 cumulatief € 25 miljard beschikbaar komt. Per gebied wordt inzichtelijk gemaakt wat het toekomstperspectief voor de landbouw is.
 • Versnelling van de doelstellingen in de wet stikstofreductie en natuurverbetering van 2035 naar 2030, waarbij alle sectoren een evenredige stikstofbijdrage leveren.
 • Om op verantwoorde wijze stikstofruimte uit te geven, wordt gewerkt met goed onderbouwde kaders en eisen aan vergunningverlening.
 • In een gebiedsgerichte aanpak moeten extensivering, omschakeling, innovatie, legalisering en verplaatsing helpen bij versnelling van verduurzaming in de landbouw.
 • Een grondbank moet de instap voor jonge boeren en het vinden van ontwikkelruimte vergemakkelijken.
 • De NVWA moet meer geld krijgen om haar taken uit te voeren.
 • Intensivering van de ingezette omslag naar geïntegreerde gewasbescherming door het stellen van tussendoelen, bevorderen van innovatie en precisielandbouw, stimuleren van groene alternatieven en het loskoppelen van verkoop en advies.
 • Opstellen convenant over de ontwikkeling naar een dierwaardige veehouderij.
 • Samen met ketenpartijen maken van bindende afspraken om de positie van de boer in de keten te versterken.
 • Stimuleren glastuinbouw verder te verduurzamen en koploper te laten zijn in energiezuinige, circulaire producten.
 • Zonnepanelen alleen op land als multifunctioneel gebruik van dat land mogelijk is.
 • Reductie CO2-uitstoot in 2030 met 60%, instelling klimaatfonds van € 35 miljard.
 • Bescherming tegen wateroverlast: investeren in dijken, duinen en dammen, bescherming beekdalen in onder meer Limburg.
Bron: Overig | publicatie | 14-12-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?