"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen

Op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Omgevingswet moet de minister van LNV tezamen met de provincies zorgen voor het legaliseren van projecten waarvoor ten tijde van het PAS geen natuurvergunning nodig was vanwege hun geringe stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Die projecten zijn door een uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 alsnog vergunningplichtig geworden. Met het oog hierop wordt de Regeling natuurbescherming dit najaar aangepast, waarin de voorwaarden en de prioritering van de legalisatie worden genoemd.

Voorwaarden legalisatie PAS-meldingen

Er wordt een specifieke ‘stikstofbank’ ingericht, waarin depositieruimte wordt opgenomen voor PAS-projecten. Deze ruimte is onder meer afkomstig uit de effecten van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Er kan onder de volgende voorwaarden depositieruimte worden toegedeeld aan gemelde PAS-projecten:

  • voor het project gold onder het PAS een meldingsplicht;
  • voor het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 een melding gedaan;
  • het project is in de periode van 1 juli 2015 tot 29 mei 2019 volledig gerealiseerd of in die periode zijn stappen gezet of onomkeerbare investeringen gedaan met het oog op volledige realisatie;
  • voor de activiteit is inmiddels geen toereikende en onherroepelijke natuurvergunning verleend;
  • zogenaamde interim-uitbreiders komen in aanmerking voor volledige legalisatie als het project ten tijde van de melding geen hogere stikstofdepositie veroorzaakte dan de destijds geldende grenswaarde voor een PAS-melding;
  • als het project substantieel afwijkt van het gemelde project mag de afwijking geen hogere stikstofdepositie veroorzaken op voor stikstof gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden;
  • de activiteit moet nog steeds worden verricht.

Verdelen van ruimte en prioritering meldingen onderling

Het bevoegd gezag geeft bij het reserveren van de depositieruimte voor gemelde PAS-projecten voorrang aan projecten ten aanzien waarvan het vóór 1 mei 2021 een verzoek heeft ontvangen tot handhaving van de Natura 2000-vergunningplicht. Vervolgens krijgen projecten voorrang die gezamenlijk de beschikbare depositieruimte optimaal benutten. Uiteindelijk worden alle positief geverifieerde meldingen gelegaliseerd: de prioritering gaat over de volgorde daarvan. Zodra er depositieruimte beschikbaar is voor een gemeld PAS-project, wordt de betreffende PAS-melder uitgenodigd een vergunningaanvraag in te dienen.

Let op! Om voor legalisatie in aanmerking te komen, moet men zich hiervoor wel eerst aanmelden bij RVO.nl onder overlegging van diverse gegevens.

Bron: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | publicatie | 01-09-2021

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?